برچسب: صورت مغایرت

0

نمونه مسئله 2 (صورت مغایرت بانکی) + حل

صورت مسئله: صورت حساب بانک مؤسسه الف و دفتر بانک شرکت الف در بهمن ماه به شرح زیر است: صورتحساب بانک تاریخ شرح بدهکار بستانکار مانده 1/11 مانده — — 10.000 5/11 دریافت نقدی...