برچسب: دفاتر

0

مدارک و دفاتر حسابداری

در حسابداری به اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله یا رویداد مالی مشخص دارد، اسناد و مدارک مثبته گفته میشود. این مدارک نشان دهنده تاریخ، مبلغ و ماهیت رویداد مالی است....