مدارک و دفاتر حسابداری

در حسابداری به اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله یا رویداد مالی مشخص دارد، اسناد و مدارک مثبته گفته میشود. این مدارک نشان دهنده تاریخ، مبلغ و ماهیت رویداد مالی است.

سند حسابداری: برگه ای است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری در آن نوشته میشود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداری، دفاتر حسابداری تنظیم می گردند.

دفاتر حسابداری: پس از جمع آوری اسناد و مدارک مثبته، تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری، رویدادهای مزبور به شکلی مناسب در دفاتر حسابداری ثبت می شوند.

طبقه بندی دفاتر حسابداری: به دو گروه تقسیم میشوند.

گروه اول: دفاتر رسمی یا قانونی:

  • دفتر روزنامه عمومی
  • دفتر کل

گروه دوم: دفاتر غیر رسمی یا کمکی:

  • دفتر معین
  • سایر دفاتر مورد نیاز

دفتر روزنامه عمومی: دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت میشوند.به دفتر روزنامه عمومی ((دفتر ثبت اولیه)) هم گفته میشود.

ترتیب نوشتن رویداد مالی در دفتر روزنامه عبارت است از:

1- شماره گذاری سند

2- تاریخ رویداد مالی

3- عنوان حسابی که بدهکار میشود و ثبت مبلغ بدهکار در ستون بدهکار

4- عنوان حسابی که بستانکار میشود و ثبت مبلغ بستانکار در ستون بستانکار

5- شرح مختصری از رویداد مالی و سپس انتقال شماره صفحه دفتر روزنامه به سند حسابداری

دفتر کل: دفتر کل عبارت است از مجموعه حسابهایی که برای ثبت و خلاصه اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی استفاده میشود، دفتر کل را ((دفتر ثبت نهایی)) هم می گویند.

در دفتر کل هر حساب همانند حساب T دو طرف راست و چپ دارد که بدهکار و بستانکار نامیده میشود. دفتر کل اشکال مختلفی دارد، رایج ترین نمونه دفترکل به صورت فرم سه ستونی میباشد.

دفتر معین: در بسیاری از موارد واحدهای اقتصادی به اطلاعاتی جزئی تر از آنچه در دفترکل ثبت میشود نیاز دارند. برای رفع این مشل از حسابهای معین استفاده می کنند. حسابهای معین مجموعه حسابهای کمکی یا مکمل برخی از حسابهای دفتر کل هستند. در صورت نیاز برای یک حساب دفترکل چندین حساب معین میتوان ایجاد کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *